Zestaw narzędzi

Poniższy zestaw narzędzi (wypełnianych przez dorosłych słuchaczy) wspiera badanie i opracowanie informacji na etapach rekrutacji, diagnozy, informowania i poradnictwa oprócz tych stosowanych podczas procesu Rozpoznania, Walidacji i Certyfikacji Kompetencji.

NARZĘDZIE NR 1 | FORMULARZ APLIKACYJNY

NARZĘDZIE NR 2 | SAMOŚWIADOMOŚĆ

Samoświadomość – postrzeganie dorosłego przez samego siebie oraz wynikająca z tego idea, która kształtuje jego osobę. W celu poznania i zidentyfikowania cech osobistych, zainteresowań, wartości i przekonań, umiejętności i kompetencji, dorosłemu zostanie przedstawionych kilka kart (z obrazami i zdaniami z wycinków z czasopism i gazet) rozłożonych na stole. Zostanie on poproszony o wybranie maksymalnie 3 kart odzwierciedlających i potwierdzających jego osobisty opis.

NARZĘDZIE NR 3 | SZABLON DO OPRACOWANIA CURRICULUM VITAE

NARZĘDZIE NR 4 | DZIAŁANIE GRUPOWE: „ZRÓB LALKĘ”

Czas trwania ćwiczenia jest planowany na 50-90 minut, dla minimalnej liczby 10 dorosłych. Moderatorzy (2) wprowadzają ćwiczenie i mówią, że praca opiera się na komunikacji. Zaczynają od podzielenia uczestników na dwie grupy (grupa A i B), a następnie wyjaśniają

etapy ćwiczenia.

NARZĘDZIE NR 5 | DZIAŁANIE GRUPOWE: „NEGOCJACJE GRUPOWE”

Czas trwania ćwiczenia jest planowany na 60-90 minut, dla minimalnej liczby 6 dorosłych. Moderator przedstawia ćwiczenie i informuje grupę, że on i jego kolega będą obserwować jego przebieg. 6 osób dorosłych siedzi w kole i moderator zaczyna przedstawiać fikcyjną sytuację.

NARZĘDZIE NR 6| KARTA ZADAŃ ŹRÓDŁA INFORMACJI

Bardzo użytecznymi źródłami informacji, jeśli chodzi o „ogłoszenia drobne” i rynek pracy mogą być m.in. gazety i magazyny, centra zatrudnienia i Internet. Przekazują one opinii publicznej informacje o najbardziej poszukiwanych pracach, zapotrzebowaniu pracodawców oraz obecnej sytuacji na rynku pracy.

NARZĘDZIE NR 7 | HISTORIA MOJEGO ŻYCIA

Celem niniejszego ćwiczenia jest obudzenie wspomnień i pomoc osobom dorosłym przy opracowaniu ich autobiograficznych wspomnień poprzez badanie wszystkich formalnych, nieformalnych i pozaformalnych doświadczeń związanych z kształceniem ustawicznym.

NARZĘDZIE NR 8 |INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY

NARZĘDZIE NR 9 | PROJEKT ŻYCIA

NARZĘDZIE NR 10 | DOKUMENTY PROCESU RVCC - ZDEKODOWANE ODNIESIENIA

Poniżej zdekodowano odniesienia do narzędzi, które zostały przyjęte w oparciu o referencje szkoleniowe każdego kluczowego obszaru kompetencji opisanego w Rozdziale 5. Przedstawiają one praktyczne przykłady proponowanych tematów ram kompetencji. Są to uproszczone narzędzia, zawierające przykłady z życia codziennego i są łatwe do zinterpretowania i zrozumienia.

NARZĘDZIE NR 11

Cel: pokazanie w otwartej dyskusji, że dorosły posiada zdolności organizacyjne w swoim codziennym życiu. Osobista i zawodowa organizacja jest bezpośrednio powiązana z osiąganiem celów, ustalaniem strategii i planów działania.

NARZĘDZIE NR 12

Umiejętności organizacyjne – wyrażają się w realizacji planów i spraw bieżących przez zapewnianie i wykorzystanie zasobów oraz koordynację pracy ludzi w podległym obszarze, podejmowanie działań mających na celu doskonalenie funkcjonowania organizacji i zapewnienie jej jak największej efektywności, tworzenie, integrowanie i organizowanie działań zespołu.

NARZĘDZIE NR 13

Umiejętności organizacyjne – zdolność należytego zorganizowania czynności – przekazana informacja jest pełna, forma i treść mają właściwą strukturę, a wszelkie prośby ze strony osoby dorosłej są uzasadnione i istotne.

NARZĘDZIE NR 14

Umiejętności organizacyjne – osoba dorosła prezentuje umiejętności poprzez przedstawienie siebie i swoich pomysłów z łatwością i klarownie, potrafi uzasadnić je i określić ich znaczenie dla firmy.

NARZĘDZIE NR 15

Cel: obserwacja i ocena, czy osoba dorosła skutecznie komunikuje się. Zakłada się, że osoba, która skutecznie komunikuje się, jest to osoba, osiągająca swój cel – przekazuje informację w sposób wyraźny, używając różnych kanałów komunikacyjnych. Sprawdzenie, czy osoba dorosła może przekazać informacje w sposób zrozumiały dla odbiorcy, nie zmieniając treści wiadomości, przekazując ją bez usuwania czy dodawania czegokolwiek.

NARZĘDZIE NR 16

Umiejętności komunikacyjne – składają się z umiejętności przekazania jasnej i precyzyjnej informacji, umiejętności zrozumienia wypowiedzi innych, umiejętności słuchania i komunikowania się z mówiącym, właściwej prezencji i zachowania dostosowanego do sytuacji i standardów.

NARZĘDZIE NR 17

Wykorzystanie wywiadu, jako narzędzia oceny umiejętności komunikacyjnych.

NARZĘDZIE NR 18

Wykorzystanie obserwacji prezentacji, jako narzędzia oceny umiejętności komunikacyjnych.

NARZĘDZIE NR 19

Cel: pokazanie, poprzez otwartą dyskusję, że osoba dorosła ma pojęcie o koncepcji zarządzania ludźmi. Zarządzanie zespołem zakłada gwarancję, że wszelkie potrzeby pracowników / współpracowników są zaspokojone i że te osoby zajmują stanowiska i funkcje, które mogą sprawować. Dobre zarządzanie ludźmi / zespołem prowadzi do walki o te same cele i w konsekwencji do sukcesu.

NARZĘDZIE NR 20

Umiejętność zarządzania ludźmi – charakteryzuje się podejmowaniem działań ukierunkowanych na doskonalenie przebiegu pracy, wychodzeniem naprzeciw trudnościom i szukaniem nowych wyzwań. To budowanie zaangażowania i wspieranie pracowników w realizacji celów. Sprawdź swój poziom umiejętności zarządzania ludźmi.

NARZĘDZIE NR 21

W rozmowie o pracę opartej na ocenie kompetencji osoba dorosła zostanie poproszona o opisanie sytuacji, w jakich się znalazła w miejscu pracy.

NARZĘDZIE NR 22

Cel: zweryfikowanie w otwartej dyskusji, że kandydat, oprócz wiedzy, jak przeczytać i napisać informację w wirtualnym środowisku, wie, jak korzystać z technologii, robi to świadomie, dążąc do usunięcia lub wykorzystania wszystkich informacji w sposób produktywny. Celem jest ocena, czy kandydat rozumie i wykorzystuje, w sposób pozytywny i krytyczny, informacje stworzone i wykorzystywane w erze nowych technologii.

NARZĘDZIE NR 23

Podstawowe umiejętności techniczne – podstawowy poziom umiejętności technicznych pozwalający osobie niekorzystającej z komputera zacząć skutecznie wykorzystywać technologię i służący, jako punkt wyjścia dla rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności. Wiedza konieczna do wykorzystywania technologii w sposób odpowiedzialny, skuteczny i efektywny; w celu dostępu, tworzenia, zarządzania i przekazywania informacji.

NARZĘDZIE NR 24

Podstawowe umiejętności cyfrowe Badacz weryfikuje czy uczestnik – opanował narzędzia prezentacji, takie jak PowerPoint, Prezi oraz kilka innych. Wykazuje biegłość w korzystaniu z tych narzędzi i wie, jak stworzyć określoną prezentację dla projektu. Osoba dorosła powinna wiedzieć, jak korzystać z komputera i rzutnika. W przypadku wystąpienia trudności technicznych, osoba dorosła powinna być w stanie rozwiązać napotkane trudności.

NARZĘDZIE NR 25

Cel: badanie i wykazanie, że osoba dorosła jest kreatywna w różnych aspektach swojego życia. Bycie kreatywnym oznacza posiadanie umiejętności tworzenia, produkowania, ponownego opracowania lub wprowadzania innowacji zgodnie z zainteresowaniami. Na poziomie zawodowym kreatywność jest elementem różnicującym, prowadzącym do sukcesu biznesowego i zapewniającym osobie dorosłej satysfakcję lub uznanie.

NARZĘDZIE NR 26

Kreatywność – rozumienie złożonych sytuacji i relacji oraz związków pomiędzy nimi, rozpoznawanie nieprawidłowości oraz tworzenie strategii w oparciu o dostępne dane, analizę sytuacji oraz oczekiwanych tendencji.

NARZĘDZIE NR 27

Podczas rozmów o pracę kompetencje traktuje się jako zbiory zachowań ułatwiających wykonywanie pracy. Zadawanie pytań w oparciu o kompetencje dotyczące umiejętności technicznych pozwala ocenić, czy umiejętności techniczne i kwalifikacje wymienione przez kandydata w podaniu o pracę były rzeczywiście przez niego używane w przeszłości. Ta ocena ma miejsce, kiedy osoba dorosła przedstawia konkretne dowody wiedzy i umiejętności, które zdobyła w wyniku wcześniejszych doświadczeń. Należy zauważyć, że umiejętności techniczne różnią się w zależności od stanowiska. Dlatego techniczne pytania w oparciu o kompetencje oceniają głębokość i szerokość wiedzy, umiejętności oraz zdolności osoby dorosłej w określonej dziedzinie.