Projekt EATI ma na celu opracowanie bardziej otwartego i elastycznego podejścia do uznawania i walidacji uczenia się poza formalnego i nieformalnego. W ciągu ostatnich dziesięcioleci bezrobocie stało się poważnym problemem w kontekście europejskim. Zachęcanie i pomoc dorosłym w znalezieniu pracy poprzez walidację lub aktualizację ich wiedzy i umiejętności oznaczałoby przyczynienie się do podniesienia poziomu zatrudnienia. Głównym celem projektu jest wsparcie dorosłych poprzez stworzenie podręcznika metodologii uznawania ich umiejętności i kompetencji nabytych  poza systemem szkolnym, aby pomóc im na rynku pracy w swoim kraju lub za granicą. Ponadto celem projektu jest stworzenie wspólnego narzędzia pracy dla wszystkich profesjonalistów zaangażowanych w ten proces, takich jak nauczyciele, szkoleniowcy, firmy, instytucje, które starają się zatrudniać zasoby ludzkie. Narzędzie to może być stosowane samodzielnie lub uzupełniane innymi narzędziami, które są bardziej dostosowane do potrzeby danego podmiotu.