Työkalupakki

Seuraava työkalupakki (jonka aikuiset täyttävät) vaaditaan tunnistamiseen, diagnosointiin, tiedotus- ja ohjausvaiheeseen, päätöksentekoon ja jatkovaiheeseen liittyvän tiedon tutkimiseen ja määrittelyyn, tunnistus-, validointi- ja pätevyyksien sertifiointivaiheen lisäksi.

TYÖKALU 1. HAKEMUSLOMAKE

TYÖKALU 2 / MINÄKUVA

Minäkuva – aikuisen kokemus itsestään ja siitä aiheutuvat johtopäätökset, jotka muokkaavat henkilön persoonaa. 70 Henkilökohtaisten ominaisuuksien, mielenkiinnonkohteiden, arvojen ja uskomusten, kykyjen ja taitojen tunnistamiseksi, aikuiselle annetaan valikoima kortteja (joissa voi olla lehdistä tai mainoksista leikattuja kuvia, lauseita yms.) levitettynä pöydälle. Aikuista pyydetään valitsemaan enintään kolme kuvaa, jotka kuvaavat ja tulevat hänen kuvaustaan.

TYÖKALU 3 POHJA ANSIOLUETTELON (CV) HAVAINNOLLISTAMISEKSI

TYÖKALU 4 | RYHMÄTEHTÄVÄ: “RAKENNA NUKKE”

Aktiviteetin suunniteltu kesto on 50-90 minuuttia ja vaatii vähintään kymmenen osallistujaa. Ohjaajat (2) esittelevät aktiviteetin ja ilmoittavat, että työ vaatii kommunikaatiotaitoja. Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään (Ryhmät A ja B), ja selittävät sitten seuraavat vaiheet.

TYÖKALU 5 | RYHMÄTEHTÄVÄ: “RYHMÄNEUVOTTELU”

Aktiviteetin suunniteltu kesto on 60-90 minuuttia ja vaatii vähintään 6 osallistujaa. 77 Ohjaaja esittelee aktiviteetin ja kertoo ryhmälle, että hän ja toinen kollega seuraavat aktiviteettia sivusta. Kuusi osallistujaa järjestäytyy ympyrään ja ohjaaja aloittaa fiktiivisen tilannekuvauksen.

TYÖKALU 6 | KIRJALLINEN TEHTÄVÄ: TIEDON LÄHTEET

Sanoma- ja aikakausilehdet, työvoimatoimistot, internet sekä monet muut kanavat voivat olla hyvin hyödyllisiä informaation lähteitä mitä tulee työnhakuun. Ne tarjoavat ihmisille tietoja halutuista työpaikoista, työnantajien vaatimuksista ja työmarkkinoiden nykytilanteesta, sekä tarjoavat yksityiskohtaista tietoa liittyen tiettyihin aihealueisiin.

TYÖKALU 7 | ELÄMÄNTARINANI

Aktiviteetin tarkoituksena on herättää muistoja ja auttaa aikuista kuvailemaan omaa tähänastista elämäänsä käymällä läpi elinikäisen oppimisen eri muotoja (muodollinen, epämuodollinen ja epävirallinen oppiminen).

TYÖKALU 8 | HENKILÖKOHTAINEN URAPROJEKTI

TYÖKALU 9 | ELÄMÄNPROJEKTI

TYÖKALU 10 | RVCC-PROSESSIN DOKUMENTIT - TULKITUT VIITTEET

Tässä luvussa listatut, tulkitut viitteet ovat työkaluja, jotka on muokattu perustuen jokaiseen luvusta 5 löytyvään avaintaito alueeseen, ja tarjoavat käytännön esimerkkejä ydinosaamisalueiden esittämistä teemoista. Nämä yksinkertaistetut työkalut sisältävät esimerkkejä päivittäisestä elämästä ja ovat helppoja tulkita ja ymmärtää.

TYÖKALU 11

Tavoite: näyttää avoimen keskustelun avulla, että aikuisen on mahdollista vaikuttaa päivittäisen elämänsä organisointiin. Asettamalla tavoitteita, strategioita ja tekemällä toimintasuunnitelmia yksilö voi suoraan vaikuttaa oman ja työelämän tavoitteiden saavuttamiseen.

TYÖKALU 12

Organisointitaidot – Organisointitaidot koostuvat kyvystä tehdä ja toteuttaa suunnitelmia, hyödyntämällä käytettävissä olevia resursseja, koordinoimalla muiden ihmisten toimintaa, ottamalla tehtäväkseen organisaation toiminnan parantaminen ja maksimoimalla tehokkuus ja luovuus, yhdistämällä ja organisoimalla tiimityöskentelyä.

TYÖKALU 13

Organisointitaidot – kyky suunnitella toimintaa tehokkaasti, antaa kattavaa informaatiota, jonka asettelu ja sisältö on hyvin järjestetty, kaikki kokelaan asettamat tavoitteet /pyynnöt ovat järkeviä ja oleellisia.

TYÖKALU 14

Organisointitaidot – aikuinen osoittaa kyvykkyytensä esittämällä ideansa selkeästi, perustelemalla ne ja esittämällä miksi ne ovat oleellisia yritykselle.

TYÖKALU 15

Tavoite: huomioida ja selvittää millaiset kommunikaatiotaidot aikuisella on: Miten hän saavuttaa tavoitteensa, välittää viestin selkeästi, käyttämällä eri viestintäkanavia. Osoittaa pystyykö aikuinen välittämään saamansa viestin eteenpäin ymmärrettävästi muuttamatta viestin sisältöä, lisäämättä mitään tai jättämättä mitään pois.

TYÖKALU 16

Kommunikaatiotaidot – koostuvat kyvystä esittää tietoa selkeästi ja tarkasti, luetun / kuullun ymmärtämisestä, kyvystä kuunnella ja kommunikoida puhujan kanssa ja kyvystä esittää itsensä ja käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla.

TYÖKALU 17

Haastattelun käyttäminen arvioinnissa

TYÖKALU 18

Sopiva kirjallinen kommunikaatio / Sopiva suullinen kommunikaatio.

TYÖKALU 19

Tavoite: osoittaa avoimen keskustelun avulla, että aikuisella on ymmärrys konseptista ja sen vaikutuksesta. Tiimin johtaminen edellyttää, että kaikki työntekijöiden / yhteistyökumppanien tavoitteet saavutetaan ja nämä henkilöt valitaan kyseisiin tehtäviin. Hyvä ihmistenjohtaminen johtaa samojen tavoitteiden eteen toimimiseen ja nvä ihmistenjohtaminen johtaa samojen tavoitteiden eteen toimimiseen ja näin ollen onnistumiseen.

TYÖKALU 20

Kyky johtaa ihmisiä – vaatii yksilön ottamaan vastuulleen työtehtäviä kuten työnteon kehittämien, ongelmien ja uusien haasteiden ratkaisu, työhön sitoutumisen lisääminen ja työntekijöiden tukeminen.

TYÖKALU 21

In a competency-based interview, the adult will be asked to describe situations he/she has faced in the workplaceTässä käytökseen perustuvassa haastattelussa aikuista pyydetään kuvailemaan tilanteita, joihin hän on joutunut työpaikallaan.

TYÖKALU 22

Tavoite: varmistaa avoimen keskustelun avulla, että kandidaatti pysty lukemaan ja ja tuottamaan informaatiota virtuaalisessa ympäristössä, ja pystyy hyödyntämään teknologia tietoisesti, käyttäen digitaalista informaatiota tuottoisasti. Tarkoituksena on selvittää, pystyykö kandidaatti ymmärtämään ja käsittelemään tietoa kriittisesti teknologian aikakaudella.

TYÖKALU 23

Tekninen lukutaito – perustason tekniset taidot, jotka auttavat henkilöä joka ei ole tottunut käyttämään tietokonetta aloittamaan tietokoneen käytön, ja toimivat aloituspisteenä taitojen kehittämiselle. Tarvittava tietotaito jotta henkilö pystyy käyttämään teknologiaa turvallisesti, vastuullisesti ja tehokkaasti; tiedon hankinta, luominen ja kommunikointi.

TYÖKALU 24

Hallitsee esitystyökalut kuten PowerPoint, Prezi ja monet muut. Osoittaa pätevyytensä näiden apuvälineiden käytössä ja tietää miten luodaan tietynlainen ulkonäkö esitykselle. Aikuisen tulisi tietää Kuinka käyttää tietokonetta ja projektoria. Jos teknisiä ongelmia ilmenee aikuisen tulisi tietää miten ratkaista ongelmat.

TYÖKALU 25

Tavoite: tutkia ja näyttää, että aikuinen voi olla luova useilla elämänalueilla. Luovuudella tarkoitetaan kykyä luoda, tuottaa, keksiä, innovoida kiinnostuksen kohteista riippuen.

TYÖKALU 26

Luovuus – tarkoittaa monimutkaisten tilanteiden ja suhteiden, ja niidenvälisten yhteyksien ymmärrystä. Luovuus on epäsäännöllisyyksien tunnistamista ja strategioiden luomista tarjolla olevaan dataan, tilanneanalyysiin ja odotettuihin trendeihin perustuen.

TYÖKALU 27

Haastattelujen aikana, pätevyydet ovat käyttäytymistapoja, jotka mahdollistavat työtehtävien suorittamisen. Kysymysten kysyminen liittyen teknisiin taitoihin auttaa paneelia arvioimaan ovatko hakemuksessa Tämä arviointi tapahtuu, kun aikuinen esittää konkreettisia todisteita tietämyksestä, jonka hän on saavuttanut aiempien kokemuksien aikana.